-1,500,000 
75,000,000  73,500,000 
-2,000,000 
87,000,000  85,000,000 
-2,000,000 
80,000,000  78,000,000 
-3,000,000 
90,000,000  87,000,000 
-6,700,000 
165,000,000  158,300,000 
-17,000,000 
240,000,000  223,000,000 

Hiển thị một kết quả duy nhất