Ứng dụng bảng tương tác vào dạy học

Học sinh rất thích thú khi được học với bảng tương tác Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động dạy và học

Liên hệ